Στη δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου οι ουκρανικές ενορίες της Αυστραλίας

Την μεταφορά της δικαιοδοσίας όλων των ουκρανικών κοινοτήτων και ενοριών της Αυστραλίας στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Κατά τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου του Φαναρίου, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, συζητήθηκε μεταξύ άλλων, «επισταμένως και διεξοδικώς», η έκθεση του αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου για την κατάσταση των ουκρανικών κοινοτήτων και ενοριών στην Αυστραλία και αποφασίσθηκε ομόφωνα:

«1) Άπασαι αι Ουκρανικαί Κοινότητες και Ενορίαι εν τοις ορίοις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αι υπαγόμεναι εις την δικαιοδοσίαν του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπόλεως κυρίου Αντωνίου, εδρεύοντος εν Αμερική, εντάσσονται, από τούδε και εις το εξής, εις την δικαιοδοσίαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μνημονεύουσαι του ονόματος του κανονικού ποιμενάρχου πλέον αυτών, Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, τον οποίον τόσον η Α.Θ. Παναγιότης όσον και η Αγία και Ιερά Σύνοδος συγχαίρουν διά την επιτυχή ποιμαντορίαν και διακονίαν αυτού εν τη πέμπτη Ηπείρω, αναγνωρίζοντες ότι η διοικητική διάκρισις και η πατρική αυτού αγάπη θα ενισχύση τας Ουκρανικάς Ενορίας διά την πρόοδον και την προαγωγήν των κατά Θεόν έργων και σκοπών αυτών. Το αυτό ισχύει και διά τας λοιπάς Ουκρανικάς Κοινότητας εν Αυστραλία, δεδομένου ότι η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ουκρανίας δεν έχει κανονικήν δικαιοδοσίαν εν τη Διασπορά, συμφώνως και προς τον Τόμον της αυτοκεφαλίας αυτής.


cnn.gr