ΔΥΠΑ: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1 εκατ. ευρώ

Τη διακήρυξη ενός ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διεθνούς εμβέλειας και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που αφορά στη Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 4/2023 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και ο ανάδοχος θα αναλάβει το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)».


Πηγή