ΑΣΕΠ: Μέχρι 20 Απριλίου οι Πίνακες Ειδικής Αγωγής

Μέχρι 20 Απριλίου θα βγούν οι Πίνακες Ειδικής Αγωγής όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Η απάντηση του Προέδρου του ΑΣΕΠ Αθανάσιου Παπαϊωάννου στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ Γ. Καρασμάνη για το θέμα των Πινάκων της Ειδικής Αγωγής:

Ι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α΄, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος) η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), έχει ως αποστολή την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, και ιδίως τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων.

Το ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα αρμόδια όργανα της Κυβερνήσεως και των Ο.Τ.Α., και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων/προσληπτέων.

ΙΙ. Με το Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) εισήχθη νέο σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω νόμος ορίζει, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 53 ότι: «Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα» και στο άρθρο 54 ότι: «1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας».

ΙΙI. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

  1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε το Αριθ. Πρωτ. 16785/ΓΔ5/22-12-2021 έγγραφο με το οποίο ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. την προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Η ως άνω διαδικασία αφορά: α) στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ61 και σε τριάντα τέσσερεις (34) ακόμη κλάδους με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και β) σε οκτώ (8) κλάδους του Ε.Ε.Π. και στα μέλη Ε.Β.Π. (ΔΕ01-ΕΒΠ).

  1. Το Α.Σ.Ε.Π., δια των υπηρεσιακών παραγόντων της Γραμματείας του επικοινώνησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την νέα προκήρυξη και, ακολούθως, απέστειλε στο ως άνω Υπουργείο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο ζητούσε την γνωστοποίηση των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο ν. 4589/2019 μετά την προκήρυξη των αρχικών πέντε (5) προκηρύξεων ειδικής αγωγής του Α.Σ.Ε.Π. κατά το έτος 2019.
  2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Αριθ. Πρωτ. 22216/ΓΔ5/28-2- 2021 έγγραφό του έθεσε υπόψη του Α.Σ.Ε.Π. τις μεταβολές που με νεότερα νομοθετήματα έχουν επέλθει στο ν. 4589/2019 και αφορούν ποικίλα θέματα, όπως τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, τη βαθμολόγηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, τη συνάφεια των τίτλων σπουδών (βασικών και μεταπτυχιακών) με την Ε.Α.Ε. ή τη Σχολική Ψυχολογία, την παιδαγωγική επάρκεια, τη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων κ.ά.
  3. Με βάση τα ανωτέρω, το Α.Σ.Ε.Π. προχωρεί με μεγάλη προσοχή και πάντοτε σε καθημερινή συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, στην κατάρτιση/σύνταξη των σχετικών προκηρύξεων, με στόχο οι προκηρύξεις αυτές να έχουν εκδοθεί/δημοσιευτεί μέχρι τις 20 Απριλίου 2022.

Σημειώνεται ότι το Α.Σ.Ε.Π., έχοντας την εμπειρία που αποκόμισε από τις αντίστοιχες προκηρύξεις του έτους 2019, οι οποίες ήταν οι πρώτες που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4589/2019, δίδει μεγάλη βαρύτητα και επιδεικνύει αυξημένη προσοχή ώστε οι νέες προκηρύξεις να είναι σαφείς και πλήρεις κατά το περιεχόμενό τους αλλά και όσον το δυνατό πιο απλές και κατανοητές στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτές. Τούτο δε προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια λάθη ή αβλεψίες εντοπίστηκαν σε επιμέρους διατάξεις των προηγούμενων προκηρύξεων που οδήγησαν κάποιους υποψηφίους σε παρανόηση ως προς τις υποχρεώσεις τους, όπως τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, την έκδοση και καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου συμμετοχής, τον χρόνο και τρόπο πιστοποίησης των προσόντων και των διάφορων βαθμολογούμενων κριτηρίων των υποψηφίων (ακαδημαϊκών τίτλων, κοινωνικών κριτηρίων και εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας) κ.λπ.

Τα ανωτέρω επιβάλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. να δαπανήσει ικανό χρόνο για την άρτια κατάρτιση και έκδοση των σχετικών προκηρύξεων, καθώς εκτιμάται ότι αυτό θα συμβάλει στην ασφαλέστερη και πιο γρήγορη έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, στη μείωση του αριθμού των ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους (επομένως και στη μείωση του χρόνου εξέτασής τους από το Α.Σ.Ε.Π.), στη σύντμηση του χρόνου έκδοσης των τελικών αξιολογικών πινάκων αλλά και στη μείωση του αριθμού των προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια εκ μέρους όσων υποψηφίων θεωρήσουν ότι βλάπτονται από τους πίνακες αυτούς.

Εξάλλου, για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε η Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. στις 28.01.2022, με θέμα συζήτησης τις εμπειρίες που προέκυψαν από τις προηγούμενες προκηρύξεις των εκπαιδευτικών και το πώς θα προληφθούν ερμηνευτικά προβλήματα στις νέες προκηρύξεις. Η διαδικασία αυτή έγινε για πρώτη φορά στο Α.Σ.Ε.Π. .

  1. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι το Α.Σ.Ε.Π., κατανοώντας την ανησυχία των πολλών χιλιάδων εκπαιδευτικών για επαγγελματική αποκατάσταση, με το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τα μέλη του όσον αφορά τις νομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους αλλά και με τη συμβολή του προσωπικού της Γραμματείας του, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των πολλών και παράλληλων αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από την Πολιτεία, αρκετές εκ των οποίων έχουν επείγοντα χαρακτήρα (νοσηλευτικό προσωπικό, προσωπικό για τις ανάγκες αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος, στελέχωση του σωφρονιστικού συστήματος κ.ά.), και θα αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο/μέτρο που είναι στη διάθεσή του ώστε οι διαδικασίες κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.

Πηγή